Tag Archives: Cám ơn các bạn! – Thank you!

Cám ơn các bạn! – Thank you!

Các bạn yêu quý !

Tôi rất cám ơn những người bạn nước ngoài đã để lại bình luận trên trang web của tôi. Các bạn thật hào phóng, các bạn đã dành ít phút chia sẻ với tôi một số vấn đề. Tôi và các bạn không cùng ngôn ngữ, những bài viết của tôi có thể các bạn chưa hiểu hết  ý nghĩa của nó, cũng như những bình luận của các bạn tôi chưa hiểu hết ý nghĩa. Nhưng với tôi, người mới lập website được hơn một tháng, như vậy là thật hạnh phúc rồi.  ( trang web được xuất bản ngày 24/04/2015)

Tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm của các bạn!
Tôi rất trân trọng các bạn!

Đỗ Ngọc Hạnh

 

Dear Friends !

I’m grateful to the foreign friends have left a comment on my site. You’re very generous, and you’ve spent a few moments to share with me some problems. I and you are not the same language, my articles you can’t fully understand its meaning, as well as your comments, I don’t understand the full meaning. But for me, the new website was established more than a month, so I’m happy. (website is published on  24.04.2015)

I sincerely thank you for your attention !
I really appreciate you !

Do Ngoc Hanh